Trening poslovne angleščine


Za vse, ki imate malo časa in natančno veste, kaj želite


Rešitev za vse, ki se za tečaj tujega jezika ne odločite, ker je časovno preveč zahteven. Izberite si svoj 20-urni modul in se s predavatelji dogovorite za način in dinamiko, ki vam najbolj ustreza.

Opisi specializiranih tečajev


RAČUNOVODSTVO 1
 • Knjiženje računovodskih dokumentov
 • Osnovno besedišče (kontni načrti, temeljnice, glavna knjiga)
 • Elementi faktur
 • Izpis odprtih postavk in usklajevanja stanja; izterjava zaostalih plačil

 • RAČUNOVODSTVO 2
  • Potni nalogi in stroški (priprava dokumentov, zbiranje dokazil, pravilniki)
  • Denarni tok
  • Obračunavanje plač in drugih nadomestil
  • OSNOVNA POSLOVNA KORESPONDENCA
  • IZRAŽANJE MNENJA → SODELOVANJE NA SESTANKIH

  • RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
  • Priprava finančnih poročil
  • Besedišče finančnih izkazov (izkaz stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov, izkaz gibanja lastniškega kapitala)
  • Davki (DDV, davek od dobička iz dejavnosti, itd.)
  • PISANJE POROČIL
  • POSAMEZNE TEME POSLOVNIH PREDSTAVITEV: opisovanje grafov, razlaganje rezultatov, vzroki in posledice

  • LOGISTIKA
  • Osnovno besedišče (prevozna sredstva, od proizvodnje do odpreme)
  • Spremljajoči dokumenti (pakirna lista, kosovnica, obvestilo o odpremi, tovorni list)
  • Pogoji dobave in načini plačila (Incoterms; akreditiv, menica)
  • Reševanje pritožb in reklamacij
  • POSLOVNA KORESPONDENCA (priprava vzorčnih dopisov)
  • TELEFONIRANJE (usklajevanje statusa naročila; spremenjeni pogoji)

  • NABAVA
  • Osnovno besedišče (izbira dobavitelja, sourcing-procurement-purchasing)
  • Značilnosti izdelkov, kriteriji izbire dobaviteljev, pakiranje in dobava
  • Pogajanja z dobavitelji
  • POSLOVNA KORESPONDENCA (priprava vzorčnih dopisov)
  • TELEFONIRANJE (usklajevanje naročila; spremenjeni pogoji)

  • POSLOVNE PREDSTAVITVE
  • Odpravljanje slovničnih napak na dejanskem primeru poslovne predstavitve
  • Izboljšanje jezikovne pravilnosti in pomenske ustreznosti (pravilna raba modalnih glagolov, poročani govor, pogojni stavki)
  • Nadgradnja predstavitev z izbiro najprimernejših fraz
  • Pravila oblikovanja gradiva (ločila, velika in mala začetnica, slog pisanja)
  • Poudarek na izboljšanju izgovorjave in nasploh večja ozaveščenost o pomenu avdiovizualnega vtisa

  • POSLOVNI SESTANKI
  • Kako na vljuden način izrazimo svoje mnenje; strinjanje, nestrinjanje
  • Frazeologija poslovnih sestankov
  • Poročanje o izvajanju sklepov (pravilna uporaba glagolskih časov)
  • Poseben poudarek na pravilni uporabi poročanega govora (The Chairman said that …)
  • Pisanje poročil o sestankih in zapisnikov (oblika, slovnični vidiki, besedišče)

  • RAZPISI IN POGODBE
  • Osnovno besedišče, uporabljeno v razpisih in pogodbah
  • Posebne slovnične strukture, ki določajo pomen teksta (uporaba naklonskih glagolov, manj znani izrazi)
  • Branje različnih pogodb z namenom razumevanja – različne interpretacije
  • Priprava posameznih členov in klavzul – jasen in čist jezik, nedvoumno sporočilo
  • Tečaj se lahko osredotoči na posamezen tip pogodbe ali pa je bolj splošno naravnan.

  • DELOVNO PRAVO IN KADROVANJE
  • Osnovno besedišče (od objave potrebe po delavcih do prekinitve delovnega razmerja; odpravnine)
  • Pogodbe o zaposlitvi in značilnosti delovnega prava v Sloveniji
  • Razvoj kadrov, usposabljanje, nagrajevanje
  • PRIMERJAVA MED RAZLIČNIMI SISTEMI
  • PISANJE POROČIL IN DOPISOV
  • VODENJE RAZGOVOROV ZA DELO IN LETNIH RAZGOVOROV V ANGLEŠKEM JEZIKU


Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE